กิจกรรมเพื่อสังคม

งานบุญประจำปี 28 สิงหาคม 2560  แจกชุดอิ่มบุญ